La Unió Santcugatenca

La Societat

La Societat Coral La Unió santcugatenca és una entitat popular activa, dinàmica i creativa amb una funció de caire cultural i d’oci creatiu, compromesa amb els valors de la cultura catalana i de la societat del moment. Té la seva essència en els socis i manté una actitud oberta als ciutadans de Sant Cugat, Catalunya i la societat en general.

La Unió Santcugatenca és una entitat cultural de caire popular amb aspectes instructius, d’esbarjo i entreteniment, de lleure i oci, creatiu i de cultura. Compromesa amb la vila i amb els valors de la cultura catalana i la societat del seu moment.

La nostra essència està en els socis i manté una actitud oberta als ciutadans de Sant Cugat!

Parteix del convenciment que practicar activitats que donin viu plaer a l’esperit i/o als sentits, fer quelcom agradable, és una bona manera per buscar resposta a les inquietuds, a les mancances i a les necessitats individuals i col·lectives.

La Unió creu en la relació i en l’intercanvi intergeneracional com un element a protegir, per aprendre mútuament contrastant experiències i diferents punts de vista. Cal aprofitar els desigs i les iniciatives de totes les persones, l’energia i el dinamisme, sobretot del jovent, i l’experiència, els coneixements i la major disponibilitat de la gent gran per al creixement personal, l’enriquiment mutu per a construir la personalitat col·lectiva.

La Unió té una actitud globalitzadora i plural on la diversitat s’ha de considerar un valor de convivència i creatiu essencial, i vol progressar socialment en ètica i civisme col·laborant en la construcció d’una societat més oberta i més lliure, més plural i més rica culturalment, més tolerant i més respectuosa, més justa i més solidària.

L’organització de La Unió és ben simple: l’entitat acull sota un mateix paraigües 8 seccions diverses que actuen de forma autònoma en el seu dia a dia però que reben una sèrie de serveis per part de l’entitat. Així doncs, la secretaria de La Unió dóna resposta a les necessitats ordinàries i extraordinàries de cada secció, per tal d’assegurar-ne el correcte funcionament.

Mosca Persones

Òrgans de l'entitat

Mosca Persones

Òrgans de l'entitat

La Unió té la seva essència en els socis. És la seva tasca en el voluntariat la que fa possible l’activitat associativa de l’entitat.

L’Assemblea General, representada per les sòcies, és l’òrgan sobirà de l’entitat. Aquesta elegeix la Junta Directiva i aprova l’entrada de nous projectes allotjats i seccions, entre altres.

En l’actualitat són 8 les seccions allotjades en el projecte cultural i de lleure de l’entitat.

De la feina administrativa de l’entitat se n’ocupa l’equip tècnic, el qual podeu us atendrà a la nostra oficina per a realitzar qualsevol gestió.

És l’òrgan sobirà de la La Unió; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

A les assemblees hi pot assistir qualsevol soci i tindrà veu i vot. Els assistents hauran d’acreditar correctament la representació per part de la seva entitat.

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’entitat.

La componen el/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la Tresorer/a i un mínim de 2 i un màxim de 8 vocals.

Els membres de la Junta Directiva han de ser persones físiques sòcies de l’entitat.

Un total de 8 seccions conformen l’ànima de La Unió Santcugatenca.

Les seccions són projectes allotjats en el si de l’entitat, que fan ús dels serveis centrals d’aquesta i que disposen d’una organització interna pròpia.

Les seccions estan formades per sòcies que volen ampliar el ventall de serveis associatius de l’entitat, així com per projectes externs que volen ampliar la base social de l’entitat.

Per tal d’incorporar-se a l’entitat cal l’aprovació prèvia per part de l’Assemblea.

L’equip tècnic són els i les treballadores que realitzen el treball quotidià de La Unió Santcugatenca, contribuint al desenvolupament dels projectes i donant suport a les sòcies i a les seccions.

Trobareu a l’equip tècnic a l’oficina d’atenció de La Unió,  el qual us atendrà per a consultes generals, inscripcions d’activitats, programació cultural, etc.